Ateljeesäätiön säännöt

Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö sr

Säännöt 2011

Vahvistettu PRH 7.11.2011

 

1 § Säätiön nimi on Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö sr ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

2 § Säätiön tarkoituksena on kohtuuhintaisten työtilojen ja asunto-ateljeehuoneistojen hankkiminen ja vuokraaminen kuvataiteilijoille, Suomen Taiteilijaseuran aatteellisen toiminnan tukeminen, sekä muillakin tavoin kuvataiteilijoiden työskentelyedellytysten parantamiseen osallistuminen.
Säätiön tarkoituksena ei ole välittömän voiton tai taloudellisen edun tavoittaminen.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö omistaa, hankkii ja rakennuttaa kuvataiteilijoiden työtila- ja asuntoateljeekiinteistöjä ja huoneistoja, ylläpitää omistuksessaan ja hallinnassaan olevia kiinteistöjä ja huoneistoja asuin-, työtila- ja yleiskäyttöön tarkoitettuine tiloineen, myöntää apurahoja sekä huolehtii muutenkin kuvataiteilijoiden työskentelyedellytysten parantamisesta.

Suomen Taiteilijaseuran toiminnan tukemiseksi säätiö voi antaa vakuuksia Suomen Taiteilijaseuralle sekä sen hallinnassa oleville tai osaksi omistamille, seuran tarkoitusperien mukaisille yhteisöille.

Säätiö voi omistaa ja rakennuttaa työtilojen ja asuntojen yhteyteen myös liikehuoneistoja ja vuokrata niitä.

4 § Säätiön omaisuuden muodostavat Suomen Taiteilijaseura-Konstnärsgillet i Finland ry:n 1.kesäkuuta 1990 allekirjoittamalla säädekirjalla peruspääomaksi luovuttama Tapiolan ateljeetalo ja tontti Espoon kaupungin Hakalehdon kylässä K. 19 RN 1:957 sekä säätiön myöhemmin saama kiinteä ja irtain omaisuus ynnä niiden tuotto.

Säätiö voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä muullakin laillisella tavalla kartuttaa omaisuuttaan. Näin saatu omaisuus voidaan rahastoida.

Omaisuudesta, joka säätiölle luovutetaan, voidaan luovutuksen yhteydessä määrätä, että se on näiden sääntöjen pohjalta käytettävä määrättyihin tarkoituksiin tai määrättyjen toivomusten mukaisesti säätiön ja luovuttajan keskeisessä sopimuksessa lähemmin määriteltävällä tavalla.

Lisäksi säätiöllä voi olla muita rahastoja, joitten hoidosta on voimassa mitä hallitus näiden sääntöjen rajoissa erikseen määrää.

5 § Säätiö pyrkii tavoitteisiinsa pitämällä ateljeetiloista ja asunnoista perittävät vuokrat ja muut maksut niin pieninä kuin se asuntojen, työtilojen ja kiinteistöjen hoito ja säätiön hallinnosta koituvat kustannukset huomioon ottaen on mahdollista.

6 § Säätiön varat on, sikäli kuin niitä ei välittömästi käytetä säätiön tarkoitusperien toteuttamiseen, sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

7 § Säätiön toimintaa hoitaa hallitus.
Säätiön tiettyä tarkoitusta palvelevilla kiinteistöillä tai huoneistoilla voi olla johtokuntia.

8 § Säätiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä.

Hallitukseen valitsee Suomen Taiteilijaseura ry neljä jäsentä. Lisäksi säätiön hallitus kutsuu yhden jäsenen, joka edustaa säätiön toiminnan kannalta tarpeellista asiantuntemusta.

Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä on joka kolmas vuosi erovuorossa yksi jäsen ja muina vuosina kaksi jäsentä.

Hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen enintään kahdeksi peräkkäiseksi kaudeksi.

Jos jäsen eroaa kesken toimikauden, valitsee hänet valinnut yhteisö hänen tilalleen uuden jäsenen kulumassa olevan toimikauden loppuun.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen sihteerinä toimii säätiön asiamies. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi muuta jäsentä on paikalla.

9 § Hallitus kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, vuosikokoukseen ennen toukokuun loppua ja syyskokoukseen ennen marraskuun loppua. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa.

Vuosikokouksessa
1. vahvistetaan tilintarkastajan lausunnon perusteella hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös
2. päätetään keskipitkän aikavälin suunnitelmasta.

Syyskokouksessa
1. päätetään seuraavan vuoden talousarviosta ja toimintaohjelmasta,
2. hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden suuruudesta,
3. hallituksen jäsenten valinnasta
4. valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi yksi tilintarkastajaa ja tälle varamies. Tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla KHT tai HTM.”

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:
1. edustaa säätiötä
2. ottaa ja erottaa säätiön toimihenkilöt sekä päättää heidän palkkansa
3. valvoa ja vastata siitä, että säätiön toimihenkilöt suorittavat tehtävänsä ja että säätiön omaisuutta hoidetaan huolellisesti
4. jakaa asunto- ja muut huonetilat sekä vastata siitä, että säätiön omaisuutta käytetään taloudellisesti ja säätiön tarkoituksen edellyttämällä tavalla, lyhytaikaisten vuokrasuhteiden teon hallitus voi valtuuttaa nimeämälleen jaostolle tai toimihenkilölle
5. vastata siitä, että jäljempänä 13 §:ssä mainitut asiakirjat toimitetaan perille määräajan kuluessa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.

Ylimääräinen kokous on pidettävä, milloin hallituksen jäsen sitä puheenjohtajalta kirjallisesti pyytää. Pyynnössä on mainittava se tai ne asiat, mitä varten kokous halutaan kutsuttavaksi koolle. Kokous on kutsuttava koolle kolmen viikon kuluessa pyynnön esittämisestä ja se on pidettävä kuuden viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta.

Hallituksen kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näistä säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

10 § Säätiön kiinteistöjen ja huoneistojen hallintoa varten voi olla erillisiä johtokuntia, joiden kokoonpanosta ja tehtävistä hallitus määrää. Vähintään yhden johtokunnan jäsenen tulee olla säätiön hallituksen jäsen.

11 § Säätiön ylläpitämien kiinteistöjen ja huoneistojen sekä säätiön henkilökunnan esimiehenä toimii hallituksen valitsema asiamies. Hallitus tai sen päättämissä rajoissa asiamies voi ottaa säätiön palvelukseen muitakin toimihenkilöitä sen mukaan, kuin säätiön toiminta vaatii ja sen talousarvio antaa siihen mahdollisuuden.

12 § Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja asiamies sekä ne, jotka hallitus siihen valtuuttaa, aina kaksi yhdessä, taikka juoksevissa asioissa asiamies yksin.

13 § Säätiön tilikautena on kalenterivuosi.

Edellisen vuoden tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen tulee olla valmiina maaliskuun 31. päivään mennessä, jolloin tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat viimeistään on esitettävä tilintarkastajalle, jonka on annettava kirjallinen tarkastuskertomuksensa kuukauden kuluessa tästä.

Säätiön tulee kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksesta.

14 § Näiden sääntöjen muuttamisesta tai säätiön lakkauttamisesta päättää säätiön hallitus kokouksessaan, jolloin ehdotuksen tullakseen hyväksytyksi on saavutettava 4/5 äänten enemmistö laskettuna hallituksen jäsenten kokonaismäärästä. Päätös on alistettava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistettavaksi.

Mikäli säätiö lakkautetaan, on sille kertyneet varat osoitettava säätiön tarkoitusta lähellä olevaan käyttöön hallituksen päättämällä tavalla.

15 § Näiden sääntöjen tarkemmasta soveltamisesta voi säätiön hallitus antaa johto- tai ohjesääntöjä sekä työjärjestyksiä.